สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จับมือ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

ร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล”
เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันนี้ (อังคารที่ 26 เม.ย 54) เวลา 10.30 น. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดแถลงข่าวกิจกรรมค่ายเยาวชน  “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล”  โดยมีนายสุริยา แสงพงค์ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม       พร้อมด้วยเจ้าหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และนายไพโรจน์ ศศิวงศ์ภักดี   ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเป็นเงินจำนวน  200,000 บาท

            ด้านนายสุริยา แสงพงค์ กล่าวว่า    โครงการความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เพื่อที่จะรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพสูงสุด จากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชาและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวควบคู่กันไป

            สำหรับค่ายเยาวชน เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 รุ่นที่ 14 มีเยาวชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน จาก 11 โรงเรียน โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ ความรู้เรื่องสัตว์ป่ากับการอนุรักษ์, กิจกรรม Khao Kheow-After Dark,โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,กิจกรรม Beach Cleaning Day บริเวณชาดหาดบางแสน,ศึกษาระบบนิเวศทางทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นต้น